Cereja Hotel & Resort Dalat

  • Địa chỉ : Đường Hoa Phượng Tím, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phuờng 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

  • Số điện thoại

    : 0263 7300 888 / 0981041977 / 0976087272

  • Email

    : info@cerejahotel-resort.vn

loading